ساخت وبلاگ نمونه سوال امتحانی لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
راحت فایل - صفحه 7

راحت فایل
پيوندهای روزانه

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

فرمت فایل : doc

حجم : 20

صفحات : 35

گروه : پژوهش های دانشگاهی

توضیحات محصول :

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

مقدمه

همانطور كه مستحضر هستید، ایران یكی از 10 كشور بلاخیز جهان است كه هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود.

اكثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یك طبقه خشتی، سنگی، آجری و از نظر سكونت به صورت تك خانوار بوده اند.

بعد از وقوع این زلزله ها، عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و كلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با كمك تجهیزات مكانیكی پیشرفته بوده است.

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق:

عنوان تحقیق «شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله» است. اما چرا در برابر زلزله؟

وقوع زلزله اثر روحی و روانی بیشتری در جامعه نسبت به سایر عوامل دیگر دارای می باشد و علت تشدید اثر روحی و روانی زلزله به دلیل:

1- وقوع یكباره زلزله

2- عدم پیش بینی و حالت غافل گیرانه

3- اثرات تخریبی بسیار مهلك

4- خسارت جانی و مالی بسیار

5- ایجاد بحران در جامعه

اثرات كلی زمین لرزه ها

الف) حركات مستقیم سازه ها

حركات مستقیم سازه ها، حركتی است كه مستقیماً از طریق اتصال سازه به زمین حاصل می شود دو اثر اصلی این حركت عبارتند از یك اثر بی ثباتی كه به علت تكان بوجود آمده و یك اثر بی ثباتی كه به علت نیروی اینرسی است كه موجب آن سازه با حركت ایجاد شده مقابله می نماید.

ب) گسلهای سطحی زمین

ممكن است شامل شكافها، حركتهای عمودی، نشست كلی یك منطقه، حركات زمین و غیره باشد.

ج) امواج جذر و مدی

حركات زمین می توانند امواج عظیمی را بر سطح دریاها ایجاد كند كه این نیز می تواند خسارات عمده ای به مناطق حاشیه ساحلی وارد نماید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

فصل دوم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

زلزله

اثرات كلی زمین لرزه ها

الف) حركات مستقیم سازه ها

ب) گسل های سطحی زمین

ج) امواج جزر و مدی

د) جاری شدن سیل آتش سوزی، انفجار و غیره

چگونه زلزله بر ساختمانها اثر می كنند

عوامل تشدید كننده آسیب پذیری ساختمان

مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر

پراكندگی و تراكم واحد روستایی و شهری

بررسی تأثیر روابط اجتماعی در بافت روستا و شهر

مطالعه كالبدی بافت روستا و شهر

آشنایی با سازه های شهری و روستایی

سازه های آجری

سازه های فلزی

سازه های مركب فولادی و بتن مسلح

سازه های بتن مسلح

اهداف مقاوم سازی

آسیب پذیری قابل پیش بینی

مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی

روش های مقاوم سازی

انتقادات

پیشنهادات

چرخه مدیریت بحران

1- مرحله پیش گیری

2- مرحله آمادگی

الف) آمادگی در برابر خطر

ب) تخفیف خطر

ج) جلوگیری از خطر

3- مرحله مقابله

4- مرحله بازسازی

آمادگی برنامه های ترویجی

نتیجه گیری

منابع

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسب ها : شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:45 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

فرمت فایل : doc

حجم : 1141

صفحات : 254

گروه : عمران

توضیحات محصول :

پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

پیشگفتار:

کمینه کردن زمان اجرای هر فعالیت یکی از ارکان اصلی و در خور توجه برنامه ریزان محسوب مـی شـود.

در حل مساله مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی ، هد ف یافتن بهترین زیر مجموعه ای از مجموعه گزینـه هـای امکان پذیر است . امکانپذیری معمولا از دیدگاه هـای نـوع کـاربری ، بودجـه و وجـود امکانـا ت مـالی بـرای پروژه های برگزیده مطرح می گردد. مساله مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی مساله پیچیده ای است زیرا انواع ترکیبهای ممکن از نواحی دارای پتانسیل (که گزینه را می سازند) در عمل بسیار زیاد است . بـرای نمونـه اگر تنها ٢٠ ناحیه دارای پتانسیل موجود باشد و از میان آنها تنها انتخاب ٣ ناحیه بـرای احـدا ث پایانـه

مورد نظر باشد، نیاز به بررسی ١١٤٠= !٢٠ حالت ممکن از ترکیب نواحی است .

3 !(20 −3)!

به این ترتیب برای شهرهای بزرگ ، که تعداد نواحی آنها بیش از این مقدار باشد، کار بررسی گزینـه هـای امکان پذیر با دشواری زیادی روبرو است . از این رو ابداع روشهایی که بتواند کار را در مد ت معقول و کوتاه به انجام رساند، ضروری می نماید.

حل مسائل بهینه سازی ترکیبی امروزه تلاشهای تحقیقاتی بسیاری را به خود معطو ف نموده اسـت . ایـن مسائل معمولا علاوه بر اهمیت تئوری و اکادمیک از جنبه های علمی نیز حائز اهمیت می باشـند و اکثـر مسائل دنیای امروز دقیقا و یا با اندکی تغییر از همین مسائل ناشی می شوند. روشهای دقیقـی کـه بـرای حل اینگونه مسائل به جوابهای بهینه و دقیق دست پیدا می کنند در حیطـه روشـهای دقیـق و مـدلهای برنامه ریزی ریاضی و یا تحقیق در عملیا ت قرار می گیرند. این روشهای دقیق همگـی از آنچـه اثباتهـای دقیق دارند و به عنوان اصول اولیه پذیرفته شده اند نشا ت می گیرد. لزوم رسیدن به جوابهـای بهینـه در این روشها از ابتدا بدیهی و یاقابل اثبا ت می باشد. اما با بزرگتر شدن مسائل دنیای واقعی و بوجود امـدن بحثی تحت عنوان پیچیدگیهای زمانی حل مسائل ، مشاهده می شود که روشهای دقیق قادر به دسـتیابی به جوابهای بهینه در زمانهای معقول و منطقی نمی باشند بطوری که هزینه ای که مدل بایسـتی از نظـر زمانی برای مسائلی با ابعاد بزرگ برای دستیابی به جواب بهینه بپردازد توجیه حل مساله با آن روش را از بین میبرد. با وجود این مشکلا ت لزوم استفاده از روشهایی که بتواند جوابهای بهینه یا لا اقل نزدیـک بـه بهینه این مسائل بزرگ را در زمانی منطقی بیابند احسا س می شود. در انتخاب استفاده از روشهای دقیق و یا روشهای فرا ابتکاری در واقع مصالحه ای میان زمان و بهینگی جواب انجام می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................١

مقدمه ................................................................................................................................................................٢

فصل اول : کلیـا ت ..........................................................................................................................................................................٣

١-١- پیشگفتار: ..............................................................................................................................................................................٤

١-٢- تعریف مساله ..........................................................................................................................................................................٥

١-٣- اهمیت مساله ................................................................................................................................................................................. ٦

١-٤- هد ف تحقیق .................................................................................................................................................................................. ٦

١-٥- روش کار و تحقیق ...........................................................................................................................................................................٧

١-٦- بررسی عوامل موثر در مکانیابی پایانه های برون شهری .............................................................................................................................٧

١-٦-١- موقعیت زمین ..............................................................................................................................................................................٧

١-٦-١-١- فاصله از محل تقاضا ..................................................................................................................................................................٧

١-٦-١-٢- وسعت ..................................................................................................................................................................................٨

١-٦-١-٣- کاربری و همسایگی ..................................................................................................................................................................٨

١-٦-١-٤- اثار زیست محیطی ....................................................................................................................................................................٨

١-٦-١-٥- مالکیت ..................................................................................................................................................................................٨

١-٦-٢- محدودیتها.................................................................................................................................................................................٨

١-٦-٢-١- موقعیت از نظر طرح شهرسازی و دستور العملهای مربوطه .............................................................................................9

١-٦-٢-٢- سیاست گذاری مدیران اجرایی شهر .....................................................................................................................................٩

١-٦-٣- امکانا ت منطقه در تامین تاسیسا ت ...................................................................................................................................................٩

١-٦-٣-١- راه های ارتباطی ........................................................................................................................................................................٩

١-٦-٣-٢- آب ...............................................................................................................................................................................................٩

١-٦-٣-٣- برق ...............................................................................................................................................................................................٩

١-٦-٣-٤- گاز ................................................................................................................................................................................................٩

١-٦-٣-٥- مخابرا ت .................................................................................................................................................................................... ١٠

١-٦-٣-٦- تسهیلا ت انتقال و یا تصفیه فاظلاب و دفع ابهای سطحی ............................................................................................. ١٠

١-٦-٣-٧- مسائل امنیتی .......................................................................................................................................................................... ١٠

١-٦-٤- وضعیت زمین شناسی .......................................................................................................................................................................١٠

١-٦-٤-١- ایمنی ........................................................................................................................................................................................ ١٠

١-٦-٤-٢- ناهمواریها وعوار ض طبیعی .................................................................................................................................................١٠

١-٦-٤-٣- ابهای زیرزمینی .......................................................................................................................................................................١٠

١-٦-٤-٤- مکانیک خا ک .......................................................................................................................................................................... ١١

١-٦-٥- ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی ........................................................................................................................................................ ١١

١-٦-٥-١-ویژگیهای اقلیمی .....................................................................................................................................................................١١

١-٦-٥-٢-وضعیت بادها............................................................................................................................................................................. ١١

١-٧- بررسی کلی مسائل .........................................................................................................................................................................................١١

١-٧-١- طبقه بندی مسائل : .......................................................................................................................................................................... ١١

١-٧-١-١- مسائل چند جمله ای ( P ) : .............................................................................................................................................. ١٢

١-٧-١-٢- مسائل چند جمله ای نامقید ( NP ):............................................................................................................................... ١٢

١-٧-١-٣- مسائل بهینه یابی ترکیبی ( COP ) : ............................................................................................................................. ١٣

فصل دوم : بررسی روشهای مختلف مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری مطابق متون گذشته ...............................................١٥

٢-١-بررسی روشهای کلی مکانیابی ..................................................................................................................................................... ١٦

٢-٢- مدلهای کیفی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری .................................................................................................................. ١٨

٢-٢-١- روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP).............................................................................................................................................. ١٨

٢-٢-١-١- ایجاد ساختار درختی پارامترها و رسم نمودار AHP .................................................................................................... ١٩

٢-٢-١-٢- مقایسه زوج به زوج پارامترها با هم .................................................................................................................................... ١٩

٢-٢-١-٣-بررسی میزان سازگاری پاسخهای کارشناسان خبره ........................................................................................................٢٠

٢-٢-١-٤- روش محاسبه وزن نسبی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ...........................................................................................٢١

٢-٢-١-٥- روش محاسبه وزن نهایی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ...........................................................................................٢٢

٢-٢-٢- مکانیابی با استفاده از منطق فازی ................................................................................................................................................٢٢

٢-٣- مدلهای کمی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری ....................................................................................................................... ٢٥

٢-٣-١- مدل مکانیابی پیوسته .......................................................................................................................................................................٢٥

٢-٣-١-١-مکانیابی با در نظر گرفتن فاصله خطی بین نواحی .......................................................................................................... ٢٦

٢-٣-١-٢-مکانیابی با در نظر گرفتن فاصله دو بعدی بین نواحی .................................................................................................... ٢٧

٢-٣-١-٣- مکانیابی در مواردی که فاصله توان مثبتی از P باشد ................................................................................................... ٢٧

٢-٣-٢-روش پی مرکز .................................................................................................................................................................................... ٢٨

٢-٣-٢-١- فاصله چه بای چه .....................................................................................................................................................................٢٩

٢-٣-٢-٢- مکانیابی با تقاضای وزین نواحی .......................................................................................................................................... ٢٩

٢-٣-٣- مکانیابی شبکه ای .............................................................................................................................................................................. ٣٠

٢-٣-٤- مکانیابی بر اسا س ماهیت دینامیکی تقاضا................................................................................................................................... ٣١

٢-٣-٥- مدل مکانیابی پایانه های چند گانه ................................................................................................................................................٣٢

٢-٤- مقایسه روشها.................................................................................................................................................................................................. ٣٣

فصل سوم : بررسی روشهای حل مساله ........................................................................................................................................................................٣٥

٣-١- روشهای حل مسأله :...................................................................................................................................................................................... ٣٦

٣-١-١- روش شبیه سازی : ............................................................................................................................................................................ ٣٧

٣-١-٢- روش بهینه سازی :............................................................................................................................................................................ ٣٧

٣-١-٢-١- روشهای شمارشی :................................................................................................................................................................ ٣٨

٣-١-٢-٢- روشهای محاسباتی :.............................................................................................................................................................. ٣٨

٣-١-٢-٣- روشهای ابتکاری : .................................................................................................................................................................. ٣٩

٣-١-٢-٤- روشهای فرا ابتکاری : ............................................................................................................................................................٤٠

٣-٢- روش جستجوی همسایه .............................................................................................................................................................٤١

٣-٣- الگوریتم بهینه یابی با کلونی مورچگان ( ACO ) :............................................................................................................................... ٤٥

٣-٣-١- سیستم مورچه ها (AS) ................................................................................................................................................................ ٤٧

٣-٣-١-١-ساخت راه حل .......................................................................................................................................................................... ٤٧

٣-٣-١-٢-به روزکردن جذابیت مسیر .................................................................................................................................................... ٤٩

٣-٣-٢- سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مساله فروشنده دوره گرد.........................................................................................٥٠

٣-٣-٢-١- به روز کردن جذابیت مسیر .................................................................................................................................................٥٠

٣-٣-٢-٢- محدودیت جذابیت مسیر...................................................................................................................................................... ٥١

٣-٣-٢-٣- شروع و بازسازی جذابیت مسیر .......................................................................................................................................... ٥٢

٣-٣-٣- سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مساله پی - میانه با ظرفیت محدود.......................................................................٥٢

٣-٣-٣-١-پتانسیل اولیه هر ناحیه جهت عرضه سرویس ( η ):.....................................................................................................٥٣

٣-٣-٣-٢- میزان جذابیت هر ناحیه ( τ) : ......................................................................................................................................... ٥٣

٣-٣-٣-٣-کنترل رکود ................................................................................................................................................................. ٥٤

٣-٤- ACO بعلاوه جستجوی محلی ............................................................................................................................................... ٥٥

٣-٤-١- چگونگی افزودن جستجوی محلی به الگوریتم های ACO.......................................................................................................55

٣-٤-٢- به روز کردن جذابیت مسیر لامارک و داروین : ............................................................................................................................٥٧

فصل چهارم : روش تحقیق ....................................................................................................................................................................... ٥٨

٤-١- پروسه حل مساله ...........................................................................................................................................................................٥٩

٤-٢- مدل پیشنهادی توسعه یافته مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری ............................................................................................ ٦١

٤-٣-ایجاد تغییرا ت در الگوریتم تلفیقی پیشنهادی و متناسب نمودن آن با مساله ...................................................................................... ٦٣

٤-٣-١-پتانسیل اولیه هر مرکز جهت پایانه شدن ( η ):.......................................................................................................................... ٦٤

٤-٣-٢- میزان جذابیت مرکز هر ناحیه ( τ ) : .......................................................................................................................................... ٦٤

٤-٤- پروسه بهینه سازی مدل ...........................................................................................................................................................٦٦

فصل پنجم : مطالعه موردی و پیاده سازی روش تحقیق روی شبکه شهر اصفهان .........................................................................................٧١

٥-١- مقدمه .............................................................................................................................................................................٧٢

٥-٢- تعیین محدوده مورد مطالعه ................................................................................................................................................... ٧٢

٥-٣- وضعیت پایانه های موجود در شهر اصفهان .................................................................................................................................٧٤

٥-٣-١- پایانه کاوه ....................................................................................................................................................................... ٧٤

٥-٣-٢- پایانه صفه ........................................................................................................................................................................٧٥

٥-٣-٣- پایانه زاینده رود ..................................................................................................................................................................٧٧

٥-٣-٤- پایانه جی .................................................................................................................................................................... ٧٨

٥-٤- بررسی اطلاعا ت موجود ......................................................................................................................................................٧٩

٥-٥- ساخت مدل پیشنهادی .......................................................................................................................................................٨١

٥-٦- ارزیابی مدل .....................................................................................................................................................................٨٧

٥-٧- ارزیابی پایانه های شهر اصفهان در وضعیت کنونی .............................................................................................................. ٩٠

٥-٨- تعیین مکان بهینه پایانه ها............................................................................................................................................ ٩٠

٥-٩- تحلیل حساسیت پارامترهای مدل .................................................................................................................................. ٩٢

٥-٩-١- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر" تعداد تکرار برنامه " .................................................................................................. ٩٣

٥-٩-٢- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر" تعداد انتخابگر".........................................................................................................٩٣

٥-٩-٣- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر" نرخ کاهش جذابیت "................................................................................................ ٩٤

٥-٩-٤- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر کنترل کننده میزان تاثیر جذابیت ( α) و پارامتر کنترل کننده میزان تاثیر

پتانسیل اولیه (β)............................................................................................................................................................................. ٩٦

٥-١٠- تعیین تعداد پایانه مورد نیاز بر اسا س رشد تقاضا در افق ١٣٩٠............................................................................................................. ٩٧

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادا ت ............................................................................................................................................... ١٠٠

٦-١- نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................ ١٠١

٦-٢- ارائه پیشنهادا ت برای آینده ........................................................................................................................................................ ١٠٢

پیوست ١: نمونه پرسشنامه نظرسنجی از کارشناسان خبره ....................................................................................................................... ١٠٤

پیوست ٢: متن برنامه نوشته شده در محیط نرم افزار MATLAB .................................................................................................................... ١٠٧

منابع و ماخذ ................................................................................................................................................................................ ١١٦

فهرست منابع فارسی .................................................................................................................................................................... ١١٦

فهرست منابع لاتین ....................................................................................................................................................................... ١١٧

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسب ها : پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:44 ] [ مهندس موسوی ] [2 بازدید]

پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

فرمت فایل : doc

حجم : 647

صفحات : 156

گروه : زبان و ادبیات فارسی

توضیحات محصول :

پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از موضوعات بحث­انگیز پیرامون غزل حافظ چگونگی ساختار غزل اوست. موافقانِ وجود انسجام در ساختار غزل­های حافظ، بر این باورند که ابیات غزل شاید در نگاه نخستین گسسته و پاشان احساس شود ولی از ساختاری منسجم و هسته­ی مرکزی برخوردار است که سایر ابیات یک غزل، با آن پیوند معنایی دارند و فرض استقلال ابیات، به معنای غزل حافظ آسیب می­رساند. مخالفان این نظریه معتقدند که ابیات در یک غزل، مستقل از هم است و این ویژگیِ غزل­های حافظ را برگرفته از شیوه­ی قرآن کریم می­دانند و به همین جهت در شرح غزل­های حافظ، بدون توجه به پیوند ابیات و وجود هسته­ی مرکزی، ابیات غزل را به طور مستقل شرح می­دهند. استاد شهریار، با توجه به اینکه بیش از هر شاعری به حافظ علاقه­مند بود و خود را تربیت یافته­ی مکتب حافظ می­دانست علاوه بر استفاده از مضامین شعری حافظ، در بیش از شصت غزل، به استقبال غزل­های حافظ رفته است و در این غزل­ها، به ساختار معنایی غزل حافظ نیز توجّه داشته است و در برخی موارد، با وجود پیوند معنایی میان ابیات، غزل او نیز گسسته نماست. نویسنده با بررسی برخی از غزل­­های حافظ و شهریار، ساختار منسجم معنایی غزل این دو شاعر را آشکار کرده و عوامل این انسجام و ارتباط معنایی ابیات غزل با یکدیگر را بیان کرده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اوّل.. ز‌

کلّیّات و روش تحقیق.. ز‌

1-1 مقدّمه. 1

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- سؤالات و فرضیه­ها. 6

1-3-1- سؤالات تحقیق. 6

1-3-2- فرضیه­ها 6

1-4- هدف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4-1- ضرورت تحقیق. 8

1-4-2- اهداف تحقیق. 8

1-5- پیشینه­ی تحقیق.. 8

1-5- روش اجرای تحقیق.. 12

فصل دوّم. 13

مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1- ساختار متن.. 14

2-1-2- ساختار نظم. 15

2-1-3- ساختار روایت.. 15

2-2- ساختار معنایی در غزل حافظ و شهریار. 15

2-3- نگاهی بر تأثیر پذیری شهریار از حافظ... 17

2-3-1- اقتباس... 18

2-3-2- تضمین.. 20

2-3-3- توجه به مضمون­های غزل حافظ.. 25

2-3-4-پیوند معنایی در ساختار غزل. 28

فصل سوّم. 29

بحث و بررسی.. 29

3-1-1- غزلی از حافظ)الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها)... 30

3-1-2- غزلی همسان از شهریار)جبین بگشا که می­بندیم از این غمخانه محملها). 32

3-2-1- غزلی از حافظ)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)... 35

3-2-2- غزلی همسان از شهریار(اگر آن دختر ترسا بیاراید کلیسا را) 37

3-3-1- غزلی از حافظ)صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را)... 40

3-3-2- غزلی همسان از شهریار(به چشم این همه مژگان به هم مزن یارا) 41

3-4-1- غزلی از حافظ)دل می­رود ز دستم صاحبدلان خدا را)... 45

3-4-2- غزلی همسان از شهریار)ما مستمند و مسکین دلبر دنی و دارا). 47

3-5-1- غزلی از حافظ)ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت) 51

3-5-2- غزلی همسان از شهریار)ای چشم خمارین که کشد سرمه­ی خوابت). 52

3-6-1- غزلی از حافظ)به کوی میکده هر سالکی که ره دانست)... 56

3-6-2- غزلی همسان از شهریار)به کان لعل تو هر مشتری که راه دانست). 58

3-7-1- غزلی از حافظ(شاهد آن نیست که موی و میانی دارد)... 61

3-7-2- غزلی همسان از شهریار)چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد). 63

3-8-1- غزلی از حافظ)دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی­گیرد)... 67

3-8-2- غزلی همسان از شهریار)نپنداری که دل هر دم فغان از سر نمی­گیرد) 69

3-9-1- غزلی از حافظ)در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد)... 73

3-9-2- غزلی همسان از شهریار)کلک نقّاش ازل کز ابدیّت دم زد). 76

3-10-1- غزلی از حافظ(اگر روم ز پی­اش فتنه­ها برانگیزد). 81

3-10-2- غزلی همسان از شهریار)چو آفتاب به شمشیر شعله برخیزد). 83

3-11-1- غزلی از حافظ(نقد صوفی نه همه صافی بی­غش باشد).. 85

3-11-2- غزلی همسان از شهریار) شمع مسکین نه سوزنده و سرکش باشد(. 87

3-12-1- غزلی از حافظ)گر می­فروش حاجت رندان روا کند)... 90

3-12-2- غزلی همسان از شهریار(میخانه گر به رخ در میخواره وا کند) 92

3-13-1- غزلی از حافظ)آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند). 95

3-13-2- غزلی همسان از شهریار)آنان که سرمه از رد پای شما کنند). 97

3-14-1- غزلی از حافظ)دوش در حلقه­ی ما قصه­ی گیسوی تو بود)... 100

3-14-2- غزلی همسان از شهریار)رو به هر قبله که کردم صنما سوی تو بود). 102

3-15-1- غزلی از حافظ)یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)... 105

3-15-2- غزلی همسان از شهریار)اسم اعظم باز گردد با سلیمان غم مخور). 107

3-16-1- غزلی از حافظ)فاش می­گویم از گفته­ی خود دلشادم)... 111

3-16-2- غزلی همسان از شهریار(زادن من سفر و عشق تو باشد زادم). 113

3-17-1- غزلی از حافظ(حجاب چهره­ی جان می­شود غبار تنم). 116

3-17-2- غزلی همسان از شهریار)همای طایر جان بسته در طناب تنم). 118

3-18-1- غزلی از حافظ(بالا بلند عشوه­گر نقش­باز من). 121

3-18-2- غزلی همسان از شهریار)گر گوشمال عشق نبودی به ساز من). 123

3-19-1- غزلی از حافظ)تاب بنفشه می­دهد طرّه­ی مشک سای تو)... 126

3-19-2- غزلی همسان از شهریار(ای شب و روز و مهر و مه پرده­ی سینمای تو) 128

3-20-1- غزلی از حافظ(ساقی بیا که قدح لاله شد پر ز می). 131

3-20-2- غزلی همسان از شهریار)آمد بهار و لاله شد از ژاله پر ز می). 133

فصل چهارم. 137

نتیجه­گیری.. 137

4- نتیجه­گیری.. 138

منابع و مآخذ.. 140

قیمت محصول : 49000 تومان

دانلود

برچسب ها : پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار پایان نامه حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:43 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

فرمت فایل : doc

حجم : 930

صفحات : 74

گروه : زبان و ادبیات فارسی

توضیحات محصول :

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد

رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

*ضمیمه فایل پاورپوینت این موضوع در 28 اسلاید

چکیده:

ادبیات فارسی با تاریخ هزار ساله و سیر تکاملی خود راه درازی را پشت سر نهاده و با موضوعات مختلف در حیطه اندیشه به دوره معاصر گام گذاشته است.و همواره در سیر تکاملی خود برای دست یابی به اندیشۀ برتر بیش از پیش پر بار تر بوده است.در دوره بیداری است که مردم به این نتیجه می رسند که می توانند در سر نوشت خود و کشور خود دخالت داشته باشند و در تمام مسائل و برنامه های حکومتی شرکت کنند و حق انتخاب داشته باشند. همچنین آزادی اندیشه در این دوره بیشتر بوده است،و شاعران و ادیبان برای مردم و اندیشه های آنان قلم می تراشیدند ، و سعی در ایجاد نوعی جهت گیری در ذهن مردم بودند.بی تردید شهریار در دوره بیداری پر آوازه ترین شاعر کلاسیک نو معاصر بوده است و اشعار بسیاری در مدح ایران و ایرانی سروده است و هوشنگ ابتهاج در این میان از نقدینگی های اشعار وطنی ماست.بی شک در هر جامعه ای دفاع از ملیت و هویت افراد به عهده قلم به دستان و سیاستمدران مردم گرا بوده است.و در حوزه ادبی ما این کار به عهده شاعران و نویسندگان متعهد اخلاق گرا و مردمی سپرده شده است.وقتی سخن از حب وطن و میهن پرستی به میان می آید نیروهای ناشی از خیرو شر چیرگی یافته و فضیلت و عدالت و مردانگی مصداق پیدا می کند.و مردانی پا بر زمین می کوبند و از هویت وملیت خود دفاع می کنند.که حتی حاضرند خون خود را در راه میهن خود نثار کنند.و بی شک ابتهاج و شهریار در زمره این بزرگ مردان قرار دارند.و این دو علمدار این سنت دیرینه آثاری را به وجود آورده اند که ما را به ایران و ایرانی گره می زند.و حس میهن پرستی را در دل ما جاودانه نگه می دارد. رساله حاضر به بررسی وطن پرستی در آثار این دو شاعر می پردازد.و این پژوهش بر آن است تا عناصر فرهنگ ایرانی را در اشعار شهریار و ابتهاج بیان کند.و از راز های زیبایی اشعار این شاعران پرده بگشاید،همچنین بر آن است تا روح وطن پرستی را در دل مردمان به پرواز در آورد که این امر باعث ارتقای غرور ایران و ایرانی در میان فرهنگ و جوامع خواهد بود.

کلید واژگان: شهریار ، ابتهاج ، وطن پرستی ، ملیت،ایرانی

مقدمه:

شهریار: زندگی

محمد حسین بهجت متخلص به شهریار،فرزند حاجی میر اقا از سادات خشکناب اذربایجان و از وکلای مبرز دادگستری تبریز در سال 1285 ش در تبریز به دنیا امد.ایام کودکی را که مصادف با انقلاب آذربایجان بود در قراء شنگل آباد و قیش قران و خشکناب به سر برد.مقدمات را به قرائت گلستان و نصاب در مکتب ده و پیش پدر آموخت و خیلی زود با دیوان حافظ اشنایی یافت،دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه و مقداری از ادبیات عرب را در تبریز اموخت.

شهریار در سال 1300راهی تهران می شود و به تحصیل در رشته طب می پردازد.چند کلاس را در این رشته پیمود اما شعر،اصلی است که همواره بدان پایبند است«مدتی که در تهران ماندم،دیگرتهرانی

شدم.شعر من به زبان فارسی بود و امضایم همان سید محمد حسین بهجت خشکنابی.در همین ایام بود که تخلصم را از حافظ گرفتم:وضو گرفتم و حمد و سوره خواندم و رو به قبله نشستم و حافظ را به شاخه نباتش قسم دادم،دیوان را گشودم» آمد:

سحر چو خسرو خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت بازم در امیدواران زد

چو پیش صبح روشن شد که حاصل مهر گردون چیست

بر آمد خندۀ خوش بر غرور کامگاران زد

ومن تخلصم را از بیت آخر گرفتم،

دوم عمر و ملک او،بخواه از لطف حق ای دل

که چرخ گردون این سکۀ دولت به نام شهریاران زد

اما کما فکر کردم،دیدم که برای من سرگشته جوان،لقب شهریار،عنوان بزرگی است،پس فال دیگری زدم:

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

به شهر خود روم و شهریار خود باشم

سید محمد حسین بهجت تبریزی از این پس نام «شهریار» را بر خود می زند و پرواز برفراز گسترۀ

شعر را با بالهای خواجۀ شیرازی می اموزد و به خود شیوۀ چنین پروازی را نوید می دهد:

شهریارا قلم از خواجۀ شیراز بگیر تا ورق رشک گل و لاله دلکش باشد

شهریار در نتیجه تنگدستی و بر اثر یک عشق بد فرجام نتوانست به تحصیل ادامه دهد و ناچار کمی پیش از دریافت مدرک دیپلم دکتری طب را ترک گفت ودر سال 1310 ش به خدمت دولت در امد و نزدیک به دو سال در ثبت اسناد نیشابور و مشهد خدمت کرد.در سال 1314 به تهران باز گشت و وارد شهرداری شد و یک سال به عنوان بازرس بهداری مشغول بود تا در سال 1315 ش به بانک کشاورزی انتقال یافت.(ارمین پور،1382 :509).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:. 1

مقدمه:. 2

فصل اول:کلیّات تحقیق

1-1.اهداف تحقیق. 18

1-2.بیان مسأله. 19

1-3. پیشینه تحقیق. 23

1-4. روش تحقیق. 25

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1 . معنی و مفهوم وطن و وطن پرستی. 27

2-1-1. وطن. 28

2-1-2. انعکاس اشعار وطن پرستی در آثار شاعران. 29

2-1-3. مردم گرایی. 32

2-1-4. پاسداری از میهن. 33

2-1-5. همگامی با مردم. 34

2-1-6.ترویج زبان و ادبیات ایرانی. 37

2-1-7. هویت گیری تاریخی و جامعه شناختی وطن پرستی در ایران 38

2-2.تاریخچه وطن پرستی درایران. 40

2-2-1. اولین و دومین وطن پرست بعد اسلام. 43

2-2-2. میهن پرستی و هویت گیری ملی در روزنامه های عصر مشروطه 44

2-2-3. حب الوطن در نظر ائمه و قران کریم. 46

2-2-4.پایبندی به اصول و موازین دینی. 47

2-2-5.عفاف و عفّت ورزی. 48

2-2-6. نگاهی به وطنی ها. 48

2-2-7.کشور یادهای یک قوم اصیل. 49

2-2-8. تشبیهی از وطن به نام مادر وطن. 49

2-2-9. آبادی و عمران ایران با رنگ عشق. 50

2-3.نگاهی به ادبیات جدید و قدیم با مضمون وطنیت. 51

2-3-1. اندیشه قومیت ایرانی با مقدمات انقلاب و مشروطیت 55

2-3-2. نخستین جلوۀ قومیت و یاد وطن در شعر پارسی. 56

2-3-3. وطن پرستی و اشتیاق. 59

2-4. ارتباط مستقیم دین و ملیت در جامعه اسلامی. 59

2-4-1. شعر شهریار تجلی گاه اشعار میهنی و دلدادگی وی به مام میهن. 60

2-4-2. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. 60

فصل سوم:بحث و نتایج

3-1.انگیزه شهریار از سرودن اشعار وطن پرستانه. 63

3-1-1. استقبال شهریار از حافظ شیرازی در قصیده «حماسه ایران» 66

3-1-2.وحدت در اشعار شهریار. 68

3-1-3.فردوسی از دیدگاه شهریار. 69

3-1-4.گریزی به شعر «شیون شهریار». 70

3-1-5.مبارزه با استبداد و خونرویزی در اندیشه شهریار 71

3-1-6.دیدگاه جهانی شهریار در رابطه با حس وطن پرستی 71

3-2. انگیزه ابتهاج از سرودن اشعار وطن پرستانه. 73

3-2-1.ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید. 74

3-2-1-1.رهبری در گروه چاووش. 74

3-2-1-2.مرثیه جنگل ، سوگی برای ایران آزاد. 75

3-3. ریشه آزادگی در اشعار شاعران ایرانی. 77

3-3-1.نمونه ای از آزادگی در شعر شهریار. 79

3-3-1-1. آزادی با محوریت انقلاب در کلام شهریار. 80

3-3-1-2. پرواز از منظر شهریار در شعر پرواز شهیدان. 81

3-3-1-3. قطعه ای از آزادگی در کلام ابتهاج. 83

3-3-1-4. در کوچه سار شب. 87

3-3-1-5. زندانی بلند ترین شب سال، یلدا. 90

3-3-1-6. تحلیلی کوتاه بر شادباش شعری از1357. 93

3-4.هویت ملی. 96

3-4-1.عناصر فولکلور آذربایجان در دیوان شهریار. 97

3-4-1-1. هویت سیاسی ایران در اشعار شهریار. 98

3-4-1-2. هویت اسلامی ایران در اشعار شهریار. 100

3-5. شعر جنگ. 100

3-5-1. عشق در مبارزه در آثار ابتهاج و شهریار. 102

3-5-2.اعتراض در آثار ابتهاج و شهریار. 104

3-5-3. مقام شهید ایران، در شعر ابتهاج و شهریار. 109

3-5-4.اتحاد و پرهیز از تفرقه. 113

3-6. درون مایه های اشعار میهنی ابتهاج و شهریار. 116

3-6-1. امید و امید بخشی. 117

3-6-2.درجه التزام و تعهد. 118

3-6-3. ذهنیت حساس و عاطفی با قالب غنایی. 120

3-6-4.توجه به ناهنجاری های موجود در جامعه. 121

3-7. عشق به مردم و عشق مردم به شهریار. 125

3-8 . وقایع سیاسی روز در شعر ابتهاج. 125

3-9. سقوط دیکتاتوری در شعر ابتهاج. 126

3-10.جمع بندی این فصل. 127

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1.نتیجه گیری. 129

4-2.پیشنهادات. 133

منابع و مأخذ. 134

چکیده انگلیسی 137

قیمت محصول : 55000 تومان

دانلود

برچسب ها : پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:42 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین)

ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین)

فرمت فایل : pdf

حجم : 347

صفحات : 52

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین)

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

1-1بیان مسئله واهمیت تحقیق 2

2-1چارچوب نظری تحقیق 3

3-1اهداف و سوالات تحقیق 7

1-3-1)اهداف تحقیق 7

2-3-1)سوالات تحقیق 7

4-1فرضیات تحقیق 8

5-1قلمرو تحقیق 8

6-1روش تحقیق 8

7-1ابزار جمع اوری اطلاعات 8

8-1جامعه و نمونه اماری 9

9-1محدودیت های تحقیق 9

10-1تعریف عملیاتی واژه ها 9

1-2کارافرینی 12

2-2-خطرات و مزایا کارافرینی 13

1-2-2)مزایای کارافرینی 13

2-2-2)خطرات کارافرینی 13

3-2فرهنگ کارافرینی 14

4-2وضعیت زیر ساختی- تکنولوژی کارافرینی 16

5-2گردشگری 17

6-2گردشگری شهری 19

7-2گردشگری پایدار شهری 19

8-2محدوده مورد مطالعه (سرعین) 20

بخش دوم 20

مطالعات ایران 20

1-3نوع تحقیق 24

2-3متغیرهای تحقیق 24

3-3قلمرو تحقیق 25

4-3جامعه و نمونه اماری 25

5-3ابزار جمع اوری داده ها 26

6-3روایی و پایایی پرسشنامه 26

7-3روش تحلیل داده ها 27

1-4 امار توصیفی 30

2-4امار استنباطی 36

1-5) نتیجه گیری 42

1-1-5)نتایج مبتنی بر ادبیات تحقیق 42

2-1-5 )نتایج مبتنی بر ازمون فرضیه 43

1-2-1-5) 43

2-2-1-5)نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی: 44

3-1-5)نتایج جانبی 44

2-5) پیشنهادات 44

2-2-5) پیشنهادات مبتنی بر ازمون فرضیه ها 45

3-2-5)پیشنهادات برای تحقیقات اتی 45

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله واهمیت تحقیق

تحول و گسترش ارتباطات، افزایش درآمد ، شكلگیری قوانین جدید، افزایش اوفات فراغت و فزونی انگیزه های سفر ،گردشگری در جهان معاصر را با رونقی شگرف به یکی از عناصر و حلقه های عمده ساختار اقتصادی جهان مبدل ساخته است.

روند رو به رشد صنعتی شدن در دو قرن اخیر،همراه با برخی موارد دیگر از جمله افزایش اوقات فراغت مردم و بهبود زیر ساخت های ارتباطی و گسترش صنعت حمل و نقل-به ویژه صنعت هوایی-تقاضا برای گردشگری را در سطح جهان با افزایش رو به رو ساخته است.

امروزه اهمیت گردشگری از نظر اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که میتوان ان را به عنوان نیروی محرکه ی اقتصادی هر کشوری محسوب کرد .گردشگری فعا لیتی است که غیر از مزایای اقتصادی و اشتغال زایی ،تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد.

گردشگری به مثابه یکی از عناصر و حلقه های عمده ساختار اقتصادی در جهان ،منشا اثرات عظیم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بوده است.ایران به طور عام و سرعین به طور خاص نیز در معرض این گونه تحولات در چندین دهه اخیر قرار داشته است .

صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است .بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارا است .و یکی از امن ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است.

در سال 2006 در حدود 750 هزار گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده اند و این در حالی است که در این سال 842 میلیون جهانگرد در دنیا سفر کرده اند.در این بین شهرستان سرعین یکی از شهرهای کوچک استان اردبیل است که شهرتی جهانی دارد شهر سرعین دارای مهم ترین منبع اقتصادی منطقه می باشد ؛ شهر سرعین در سال 82 پذیرای 3600000نفر گردشگر بوده است که از این تعداد 25000نفر گردشگر خارجی بوده است . سرعین براساس نشستی که در اردیبهشت 1385در سازمان گردشگری برگزار شد به عنوان یکی از هفت قطب توریستی کشور انتخاب شد . چاذبه های گردشگری شهر سرعین ابهای گرم این شهر و طبیعت زیبای سبلان می باشد که عامل اصلی در جذب توریست است.

نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری ،وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی ،فرهنگی ، اجتماعی قتصادی می باشد.

قیمت محصول : 12500 تومان

دانلود

برچسب ها : ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین) ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:42 ] [ مهندس موسوی ] [2 بازدید]

حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

فرمت فایل : doc

حجم : 3767

صفحات : 116

گروه : عمران

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sc

حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

چکیده

حدود دو سوم كره زمین را آب فرا گرفته است، كه از این میزان آب حدود 97 درصد آب ها در دریاها وجود داردکه غیر قابل آشامیدن است . رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی و خشکسالی های پی در پی از سوی دیگر، موجب شده که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره داری خود برسد که کشور ما ایران نیز هم اکنون جزو کشورها به حساب می آید.این موضوع اهمیت تصفیه فاضلاب را پر رنگتر می کند. در این تحقیق از بین آلاینده های موجود در فاضلاب شهری حذف نیترات و فسفات مورد مطالعه قرار گرفته است.نیترات در غلظت بالا در آب آشامیدنی در نوزادان زیر شش ماه با هموگلوبین تولید متهموگلوبین و ایجاد سندرم بچه آبی ( blue baby ( می کند و همچنین باعث ایجاد سرطان می شود. غلظت بالای فسفات اثر مخربی روی اکولوژی آبی داشته باشد و موجب تسریع در پدیده اتریفیکاسیون در آبها می شود که باعث ایجاد طعم و بو در آب شده و زندگی گیاهی را بیش از حد تقویت می‌کند که این امر سبب امرگ و میر آبزیان می شود.برای حذف نیترات از فاضلاب شهری اردبیل از نانو ذره اکسید روی استفاده شده است. آزمایش ها در PH های 5 و 7 و 9 و در زمان های 30 دقیقه و 60 دقیقه و 120 دقیقه با نانو ذره اکسید روی به وزن های (2/0 ، 4/0 ،6/0 ،8/0، 1)گرم در لیتر انجام گرفت و برای حذف فسفات از نانو ذره اکسید تیتانیوم استفاده شد که آزمایش ها در PH های 5 و 7 و 9 و در زمان های 30 دقیقه و 60 دقیقه و 120 دقیقه با نانو ذره اکسید روی به وزن های (2/0 ، 4/0 ،6/0 ،8/0، 1)گرم در لیتر مورد بررسی قرارگرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نانوذره اکسیدروی و نانو ذره اکسید تیتانیوم کارایی خوبی در جذب نیترات و فسفات دارند. کارایی حذف نیترات و فسفات با افزایش PHکاهش می یابد .بیشترین میزان حذف در 5 PH= بدست آمد . با افزایش زمان ماند درصد حذف نیترات و فسفات نیز افزایش می یابد و بیشترین راندمان حذف در 30 دقیقه اول بدست آمد.درصد حذف با وزن نانو ذرات رابطه مستقیم دارد که با افزایش وزن نانو ذرات میزان حذف نیز بیشتر می شود.

فهرست مطالب

فصل اول. ‌ط

کلیات پژوهش. ‌ط

بیان مسئله. 1

اهمیت و ضرورت پژوهش. 3

اهداف پژوهش. 4

فرضیه های پژوهش. 5

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها. 5

فصل دوم. 8

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 8

آب واهمیت آن در جهان. 9

بحران آب در خاورمیانه. 12

چالش های پیش روی منابع آب در خاورمیانه و ایران. 13

ضرورت پژوهش بحران آب. 14

فاضلاب. 15

تعریف فاضلاب. 15

مشخصات فاضلاب. 16

مشخصات فیزیكی. 16

مشخصات شیمیایی. 16

مواد غیر آلی ( معدنی ). 17

انواع فاضلاب. 18

فاضلاب های خانگی. 18

فاضلاب های صنعتی. 19

فاضلاب های سطحی (آب های سطحی). 19

تصفیه فاضلاب. 20

تاریخچه. 20

ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب. 21

ج – بازیابی فاضلاب. 22

روشهای تصفیه فاضلاب. 22

سیستمهای رشد معلق . 23

فرآیند لجن فعال . 25

شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های كوچك. 25

الف – عدم نیاز به تصفیه كامل فاضلاب. 26

ج – نوع آلودگی فاضلاب. 26

اهمیت استفاده مجدد از پساب فاضلاب. 27

دلایل جمع آوری فاضلاب در جهان امروز. 27

نقش فاضلاب احیاء شده در توسعه و مدیریت منابع آب. 28

محدود بودن منابع آب. 28

حفاظت منابع آب از آلودگی. 28

مدیریت منابع آب. 29

انواع روش های استفاده مجدد از فاضلاب. 29

استفاده مجدد به صورت آب آشامـیدنی. 30

استفاده مجدد غیر مستقیم به صورت آب آشامیدنی. 30

استفاده مجدد مستقیم برای مصارف غیرشرب. 31

برخی کار بردهای استفاده مجدد از پساب :. 31

آینده استفاده مجدد از آب. 31

استانداردهای استفاده مجدد از فاضلاب. 32

رهنمود (2004) US-EPA. 32

استاندارد FAO.. 33

رهنمود (WHO, 2006) 33

استاندارد سازمان محیط زیست ایران. 34

مواد آلاینده موجود در فاضلاب. 35

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 39

پیشینه فارسی. 39

پیشینه خارجی. 43

فصل سوم. 45

موارد و روش ها. 45

نیترات. 46

چاه های فاضلاب، عامل اصلی افزایش نیترات. 47

اثرات نیترات بر سلامتی انسان. 47

روش های حذف نیترات. 48

تبادل یونی. 49

حذف بیولوژیکی نیترات. 49

اسمز معکوس. 50

فسفات. 50

اثرات فسفر بر سلامتی انسان :. 52

الف) افزایش مواد شیمیایی. 52

ب) روشهای بیولوژیکی. 52

ج) نانو ذرات. 53

برخی نانو ذراتی که کاربر بیشتری وکاربردهای نانو ذرات دارند 54

نانو ذرات اکسید تیتانیوم (TiO2). 55

محل برداشت نمونه ها. 57

نمونه برداری. 60

ظرف نمونه برداری. 61

اسپكتروفتومتر. 62

روش کار. 63

روش آزمایش حذف نیترات. 63

روش آزمایش حذف نیترات. 67

روش آزمایش حذف فسفات :. 71

فصل چهارم. 78

فصل پنجم. 90

قیمت محصول : 95000 تومان

دانلود

برچسب ها : حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:41 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

فرمت فایل : docx

حجم : 31

صفحات : 40

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- مقدمه 1

- مفهوم شبكه شهری 2

- سیستم شبكه شهری 4

- مفهوم نظام شهری 6

- سلسله مراتب شهری و شاخص های موثر بر آن 7

- الگوهای نظام شهری 9

- عوامل موثر در پیدایش سیستم های شبكه شهری 21

- انواع شبكه شهری 31

- مروری بر شبكه شهری ایران 32

- اشكال شبكه شهری در ایران و علل پیدایش آن 36

- سخن پایانی 38

- فهرست منابع فارسی و انگلیسی 40

- مقدمه

اهمیت شبكه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور كلی پویش شهرنشینی یك منطقه به حدی است كه نیاز به تاكیدی خاص در این زمینه نیست. شبكه شهری هم به مفهوم فضایی آن یعنی نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه، جمعیت و غیره) و هم به مفهوم اقتصادی آن یعنی نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملكردهای پایه ای آنها هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر است. (اعتماد، گیتی و دیگران- «شهرنشینی در ایران» - 1363- ص 149)

علیرغم اینكه شهرنشینی در جهان سابقه چند هزار ساله دارد، لیكن شهرنشینی معاصر مولود انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی تمدنی است كه وابستگی به زمین نداشته و اساسا به قابلیت های مغز انسانها وابستگی داشت.

ناگفته پیداست كه نوآوری صنعتی در درون یك نظام فئودالی امكان بارور شدن نداشت و تنها در داخل یك نظام بورژواری امكان شكوفایی تمدن صنعتی فراهم شد (بورژواها یا صاحبان حرف و پیشه وران طبقه‌ای بودند كه پایگاه اقتصادی شان در تولیدات غیر كشاورزی بوده و به فعالیت هایی چون تجارت و خدمات و .. می پرداختند) در واقع انقلاب صنعتی از پیوند تاریخی صاحبان مغز (تكنوكرات‌ها) و صاحبان سرمایه (بورژواها) كه ساكن شهرها بودند به وقوع پیوست. با توجه به مكانیزمی كه انقلاب صنعتی در زمینه انباشت سرمایه و فرآوری محصولات خام و سرعت تولید محصولات به وجود آورد نیاز به نیروی كار عظیمی داشت كه این نیرو صرفاً در شهرها كه مركز تجمع جمعیت بودند فراهم گردیده و كم كم ارتباط مستقیمی بین روند صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی به وجود آمد. البته این روند عمدتاً در كشورهای توسعه یافته مصداق می یابد به این معنا كه در این كشورها توسعه شهرنشینی همزمان با توسعه صنعتی شدن اتفاق افتاده لیكن در كشورهای در حال توسعه شهرنشینی به عنوان یك پدیده برونزا و بر پایه رشد خدمات شكل گرفته است. در واقع شهرنشینی معاصر در كشورهای در حال توسعه به هیچ وجه ادامه شهرنشینی تاریخی این كشورها نیست بلكه پویشی است كه از خارج تحمیل شده و محصول روابط اقتصادی و اجتماعی این كشورها با كشورهای توسعه یافته صنعتی است. (عظیمی، ناصر- «پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری»- 1381- ص 40)

به رغم تفاوت های بسیاری كه در شكل و شیوه این پویش در نقاط مختلف و در اقتصادهای گوناگون جهان مشاهده شده، شهرنشینی در طول 150 سال اخیر در همه جای جهان سیر صعودی داشته و شبكه ای از شهرهای جهانی، قاره ای، ملی و ناحیه ای را ایجاد نموده است. شناخت چگونگی این شبكه عظیم انواع آن و عوامل موثر در پیدایش سیستم های شبكه شهری و مسائل دیگر محورهای این پژوهش را تشكیل می دهد.

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

برچسب ها : مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:40 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری

پروژه تحلیل سیستم  با موضوع ترافیک شهری

فرمت فایل : doc

حجم : 119

صفحات : 32

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

دانلود پروژه پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری (قایل ویرایش با فونت نازنین)

مقدمه :

نیاز به حمل و نقل، به تاریخ تمدن بر می گردد.اولین یا ابتدایی ترین تسهیلات حمل و نقل ، گذرگاههایی بودند که از طریق باز کردن مسیر ، در جنگل ها ساخته شدند . و نیزبرای عبور حیوانات اهلی راه ها عریض تر و بهتر گردیدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن راه سازی پیشرفت کرد . اکثر راه های اولیه به واسطه رومیها ساخته شد . تا قرن هفده و هجده روشهای راه سازی رومیان در بسیاری از کشورها و به ویژه اروپا ، مورد استفاده قرار گرفت . اولین اصول راه سازی مدرن بوسیله Telford Macadam و Trisaguet توسعه یافت . این افراد روشهای سنتی راه را بهبود بخشیدند .

فهرست

مقدمه

ترافیک

اهداف مدیریت ترافیک

مهمترین اقدامات مدیریت ترافیک

روش های مدیریت ترافیک

گزارش تصادفات

انواع آمار تصادفات

نحوه آموزش ترافیک

موانع و مشکلات ترافیکی و علل بروز آنها

افزایش جمعیت

مهمترین عوامل ایجاد ترافیک

وضعیت نابسامان وسائط نقلیه و افزایش بی رویه اتومبیل های شخصی

مشکلات ایمنی معابر در کشورهای در حال توسعه

روابط متقابل بین کاربری زمین ، حمل و نقل و ایمنی معابر

روش بررسی ایمنی معابر در طرحهای پیشنهادی

دلایل ایجاد تصادفات قابل اجتناب

ریشه ی مشکلات ترافیکی

قیمت محصول : 9900 تومان

دانلود

برچسب ها : پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری پروژه تحلیل سیستم با موضوع ترافیک شهری ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:40 ] [ مهندس موسوی ] [4 بازدید]

بررسی و امکان سنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب شهری

بررسی و امکان سنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب شهری

فرمت فایل : pdf

حجم : 39

صفحات : 23

گروه : فنی و مهندسی

توضیحات محصول :

دانلود مقاله بررسی و امکان سنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب شهری

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

در سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی از فرآیندهای مختلفی استفاده میشود. یکی از مشهورترین این فرآیندها، لحن فعال یا بهصورت خاص لجن فعال از نوع هوادهی گسترده است که در بیشتر نقاط دنیا بهکار گرفته میشود.

بارگذاری BOD و غلظت آمونیاک در جریان ورودی، جرم زیست توده (MLSS) موردنیاز در حوضچه را تعیین میکند. عموماً از نسبت F:M در تعیین جرم زیست توده برای بارگذاری مشخص BOD علاوه بر الزامات زمان ماند سلولی برای فرآیند نیتراتزائی استفاده میگردد.

نسبت F:M معمول در طراحی فرآیند F:M میباشد. شاخص حجمی لجن (SVI) برای تعیین حجم اشغال شده توسط جرم محاسبه شده زیست توده در حوضچه بهکار میرود. مقدار SVI معمول استفاده شده در طراحی فرآیند IDEA در محدوده Ib.BOD/Ib.MLSS/d ۰/۰۵-۰/۱۲ است. در هر سیکل مقدار مشخصی لجن دفع میشود. این به فرآیند IDEA امکان بهرهبرداری در حالت ثابت را بهمنظور حفظ غلظت طراحی فرآیند را میدهد که براساس دو عامل میتواند تعیین شود.

۱( بارگذاری هیدرولیکی

۲( بارگذاری آلی و نسبت F:M

در یک سیکل ۴ ساعته فرآیند با داشتن مقدار جریان حجمی ورودی میتوان حجم حوضچه را نسبت به زمان مانند لازم در هر فاز تعیین نمود. عموماً طول و عرض حوضچه طوری محاسبه میشود که نسبت L:W=۳:۱ حفظ شود این نسبت یک الگوی جریان پیستونی در حوضچه IDEA ایجاد میکند.

براساس زمان هوادهی و درجه آلودگی فاضلاب بهراحتی میتوان اکسیژن موردنیاز روزانه را محاسبه نمود و با محاسبه آنها، قدرتدهندهها یا دیفیوزها را تعیین کرد ۶، ۷، ۸ و ۹.

قیمت محصول : 3000 تومان

دانلود

برچسب ها : بررسی و امکان سنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب شهری I ،
[ يکشنبه 12 اسفند 1397 ] [ 11:39 ] [ مهندس موسوی ] [5 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 30
بازدید دیروز : 3
هفته گذشته : 372
ماه گذشته : 899
سال گذشته : 899
کل بازدید : 899
کل مطالب : 69
نظرات : 0
امکانات وب

آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


تبادل لینکگیرنده دیجیتال موبایل فروشگاه اینترنتی عینک ریبن اصل گن لاغری ساخت وبلاگ رایگان خرید میناکاری گن لاغری میس بلت خرید میناکاری خرید کیف مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان مونوپاد حرفه ای خرید لیوان لنزی عینک آفتابی مردانه لباس زنانه ساخت وبلاگ رایگان فروش گوش پاکن برقی فانتوم جادویی خرید گن لاغری مردانه خرید ساعت مچی کاسیو پاور بانک همراه خرید ساعت دیواری مدرن عینک آفتابی مارک خرید مونوپاد با ضمانت فروش فانی بافت توپ هاور بال hover ball فروشگاه خرید ساعت دیواری اتو موی پرو ویو prowave شلوار ساپورت دستگیره آشپزخانه سیلیکونی